Typvärde

Lägesmått som utgörs av det mest förekommande värdet i ett datamaterial.

Typvärde (engelska: mode) är det värde som förekommer flest gånger i ett datamaterial. Typvärde är ett lägesmått, som används för att beskriva ett typiskt värde i ett material. Andra lägesmått är till exempel medelvärde och median. Det är enkelt att räkna ut typvärdet för hand genom att räkna antal förekomster av alla värden i materialet. Förslagsvis ritar du då upp en frekvenstabell för att få en tydlig bild av dina data. Ett material kan ha flera typvärden, om det är flera värden som förekommer lika ofta.

Tänk att vi samlar in data om hur ett antal elever har presterat i ett prov. Antal rätta svar skulle då kunna fördela sig som följer:

{ 12, 9, 14, 12, 8, 16, 18, 13, 15, 16, 12, 10, 17 }

Typvärdet för talserien ovan är 12, eftersom det är det värde som förekommer flest gånger. Det blir ännu tydligare om vi ritar upp en frekvenstabell.

Anal rätt Frekvens
8 1
9 1
10 1
11 0
12 3
13 1
14 1
15 1
16 2
17 1
18 1

När används typvärde?

Typvärde kan användas på de flesta typer av data. I exemplet med provresultat ovan beräknar vi typvärdet av en variabel mätt på kvotskala. Det fungerar visserligen, men kanske hade det varit lämpligare att beskriva fördelningen av provresultat med median eller medelvärde istället. Typvärde används ofta för att sammanfatta variabler mätta på nominalskala, då inga andra lägesmått är applicerbara. Tänk dig att vi tillfrågar fem personer om vilken deras favoritfärg är. Svaren är:

{ Blå, Grön, Svart, Grön, Gul }

Vi kan inte beräkna varken medelvärde eller median för variabeln ”favoritfärg”, eftersom den är mätt på nominalskala. Däremot kan vi säga att typvärdet är ”Grön”, eftersom det är den färg som förekommer flest gånger i datasetet. Även variabler på ordinalskala kan ibland med fördel beskrivas med typvärdet.

Räkna ut typvärdet i Excel

Det är väldigt enkelt att räkna ut typvärdet med hjälp av Excel. Det finns två olika funktioner för att göra detta. Den första heter TYPVÄRDE.ETT() och som som parameter skickar du med dataområdet där du har dina värden. Ange värdena från exemplet ovan i kolumnerna A2 till A14. Du räknar nu ut typvärdet med formeln =TYPVÄRDE.ETT(A2:A14). Funktionen TYPVÄRDE.ETT() returnerar dock bara ett värde. Om dataområdet innehåller flera typvärden kommer funktionen bara returnera det typvärde vars värde förekommer först i dataserien. För att returnera flera typvärden måste du använda funktionen TYPVÄRDE.FLERA(). Du skickar med det aktuella dataområdet, precis som vanligt. Du måste dock anropa funktionen i en matris för att det ska fungera.

Bild på ett Excel-ark med formel för att räkna ut typvärde
Så här räknar du ut typvärdet för ett material med hjälp av Excel.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Typvärde. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/typvarde/