Stapeldiagram

Diagram som sammanställer data med hjälp av lod- eller vågräta staplar.

Stapeldiagram är en typ av diagram som med hjälp av olika långa staplar sammanställer en samling data. De värden som presenteras i ett stapeldiagram kan vara till exempel frekvens, medelvärde eller en procentuell ökning. Staplarna i ett stapeldiagram kan vara orienterade både lod- och vågrätt.

Stapeldiagram med lodräta staplar
Ett stapeldiagram över de vanligaste mansnamnen i Sverige 2016, enligt SCB. Staplarna är lodräta.
Stapeldiagram med vågräta staplar
Ett stapeldiagram över de vanligaste mansnamnen i Sverige 2016, enligt SCB. Staplarna är vågräta.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Stapeldiagram. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/stapeldiagram/