Signifikansnivå

Sannolikheten att, vid hypotesprövning, förkasta nollhypotesen trots att den är sann.

Signifikansnivå, ofta betecknad med den grekiska bokstaven α (gemena alfa), är ett värde som sätts inför en hypotesprövning och där utgör sannolikheten för att förkasta nollhypotesen när den i själva verket är sann. Med andra ord betecknar α risken för att begå ett typ I-fel i samband med statistisk hypotesprövning.

Vanliga värden på α är .05, .01 och .001, eller uttryckt som procent: 5 %, 1 % och 0,1 %. Om vi väljer en signifikansnivå på 5 % (α = .05) innebär det, något förenklat, att vi accepterar risken att i genomsnitt felaktigt förkasta nollhypotesen vid var tjugonde hypotesprövning. I studier där det är extra angeläget att inte begå typ I-fel väljs därför i regel en lägre signifikansnivå.

Alternativa namn

Signifikansnivå kan även kallas för alfanivå, α-nivå, a-nivå, alfarisk eller felrisk.

Citera

Frisk, Emil. (2021). Signifikansnivå. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/signifikansniva/