Sannolikhet

Mått på hur troligt det är att en händelse inträffar.

När vi pratar om sannolikhet så är vi intresserade av hur troligt det är att en eller flera händelser inträffar. Vi vet till exempel att sannolikheten för vardera utfall vid en slantsingling är 50 % – det är alltså lika troligt att det blir krona som klave. Sannolikheten för en viss händelse betecknas ofta som P(E), där E ersätts med händelsen av intresse. Sannolikheten för att få klave vid en slantsingling kan således betecknas som P(klave) = 0,50.

Sannolikhet beräknas genom att dividera antalet gynnsamma utfall med det total antalet möjliga utfall. Med gynnsamma utfall menas de utfall som leder till att händelsen av intresse infaller. Om vi till exempel vill beräkna sannolikheten för att slumpmässigt dra ett spader ur en blandad kortlek finns det 13 gynnsamma utfall, eftersom det är antalet spaderkort i en kortlek. Det totala antalet kort är i regel 52, varför sannolikheten kan beräknas enligt:

P(spader) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4} = 0,25 = 25 \%

Citera

Frisk, Emil. (2018). Sannolikhet. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/sannolikhet/