Uppslagsord

Medelvärde

Ett medelvärde används för att beskriva ett genomsnittligt värde i en dataserie. Medelvärdet, eller mer korrekt det aritmetiska medelvärdet, beräknas genom att summera alla värden i serien, för att sedan dividera summan med antalet observationer. Matematiskt definieras medelvärdet som: Vilket kan utläsas som ”medelvärdet () är lika med summan av värdena x1–xn, dividerat med antalet […]

Median

Median är ett lägesmått som erhålls genom att rangordna en serie data i storleksordning och sedan ta det värde som är i mitten. Om datamaterialet innehåller ett jämnt antal värden så finns det inget värde som är precis i mitten. Då beräknas medelvärdet av de två mittersta värdena. Tänk att vi samlar in data om hur ett […]

Parameter

En parameter är en storhet som representerar en egenskap i en population. Eftersom parametrar sällan är kända, används ofta stickprov för att uppskatta dem. Vanliga parametrar är standardavvikelse (betecknas med den gemena grekiska bokstaven sigma, σ) och medelvärde (betecknas med gemena my, μ).

Pivottabell

En pivottabell (även pivåtabell, engelska: pivot table) är en tabell som används för att sammanställa och presentera numerisk data. Medan en traditionell tabell har en fast uppsättning med kolumner och rader, kan en pivottabell växla mellan hur data ska grupperas. Funktionen är inbyggd i många kalkylprogram och databashanterare. Det är vanligt att använda en pivottabell […]

Population

I statistiska sammanhang är populationen det totala antalet enheter som är intressanta för undersökningen. Av praktiska skäl är det ofta omöjligt att undersöka hela populationen. Därför används i regel ett representativt urval, med vilket statistiska slutsatser kan dras om populationen. Den gren av statistiken där man intresserar sig av att dra slutsatser om en population […]

R

R är ett programspråk och en utvecklingsmiljö för statistiska beräkningar.

Ram

En ram är ett registret över enheter i en population. Enheterna i en ram utgör rampopulationen. Läs mer under population.

Residual

Residual är differensen av det observerade och det predicerade värdet i en regressionsmodell. När en linje dras igenom ett antal observationspunkter kommer punkterna avvika från linjen olika mycket. Varje observation har alltså en residual – som utgör avståndet mellan regressionslinjen och punkten. Punkter som ligger ovanför regressionslinjen har positiva residualer, och punkter som ligger nedanför […]

Spearmans rangkorrelation

Spearmans rangkorrelation, eller bara rangkorrelation, är inom statistiken ett icke-parametriskt mått för sambandet mellan två rangordnade observationsserier, namngivet efter den engelska psykologen Charles Spearman. Spearmans rangkorrelation uppskattar hur väl sambandet mellan två variabler kan beskrivas i form av en monoton funktion. En perfekt Spearmankorrelation på +1 eller -1 uppstår när den ena variabeln är en […]

Spridningsmått

Spridningsmått är ett mått på hur mycket värdena i ett datamaterial varierar. Om spridningen är liten så är de flesta värden ganska nära varandra, och om spridningen är stor så skiljer sig värdena mycket från varandra. Vanliga spridningsmått är standardavvikelse, varians, percentilavstånd och variansbredd. Spridningsmått presenteras ofta tillsammans med lägesmått för att beskriva en datasamling. […]

SPSS Statistics

SPSS Statistics är en programvara för statistiska beräkningar. Programmet skapades redan i slutet på 1960-talet och drevs länge av företaget SPSS Inc. Sedan 2009 ägs dock statistikprogrammet av IBM, och heter därför officiellt IBM SPSS Statistics. SPSS består av många olika statistiska funktioner, bland annat möjligheten att beräkna beskrivande statistik, regressioner, t-test, ANOVA, faktoranalys, Spearmans […]

Stam-blad-diagram

Stam-blad-diagram (engelska: stem and leaf plot) används för att grafiskt illustrera ett dataset med numerisk data, och skulle kunna beskrivas som en blandning mellan en frekvenstabell och ett histogram. Stam-blad-diagrammet består av två olika typer av komponenter: stammar och blad. Alla tal i datasetet representeras av en kombination av en stam och ett blad, där […]

Styrdiagram

Ett styrdiagram är ett grafiskt hjälpmedel som används för att upptäcka mätpunkter som ligger utanför den normala variationen. Styrdiagrammet består i regel av tre stycket vågräta linjer: en som markerar medelvärdet och två som markerar den övre respektive undre styrgränsen.

Täckningsfel

Täckningsfel är fel i statistiska undersökningar som beror på att ram- och målpopulationen inte överensstämmer. Målpopulation är den totala samlingen enheter som är intressanta att observera i en undersökning, medan rampopulation är de enheter vi har en förteckning över. Täckningsfel beror med andra ord på att ramen inte återger den faktiska populationen på ett korrekt […]