Median

Median är ett lägesmått som erhålls genom att rangordna en serie data i storleksordning och sedan ta det värde som är i mitten. Om datamaterialet innehåller ett jämnt antal värden så finns det inget värde som är precis i mitten. Då beräknas medelvärdet av de två mittersta värdena.

Tänk att vi samlar in data om hur ett antal elever har presterat i ett prov. Antal rätt skulle då kunna fördela sig som följer:

{ 12, 9, 14, 12, 8, 16, 18, 13, 15, 16, 12, 10, 17 }

För att få fram medianen sorterar vi först dataserien i storleksordning:

{ 8, 9, 10, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18 }

Vi kan se att medianen i det här fallet är 13.

Beräkna median i Excel

Att beräkna medianen för en dataserie är lätt att göra i Excel. Formeln heter kort och gott MEDIAN. Om värdena i exemplet ovan förs in i kolumnerna A2 till A14 så beräknas medianen med formeln =MEDIAN(A2:A14).

Bild på ett Excel-ark och medianen för en dataserie
Det är väldigt enkelt att beräkna medianen i Excel.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Median. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/median/