Lägesmått

Ett lägesmått är en uppskattning av ett typiskt värde i ett datamaterial. Det finns flera olika lägesmått, varav de vanligaste är medelvärde, median och typvärde. De olika lägesmåtten passar bra att använda i olika situationer. Bland annat är det viktigt att känna till variabelns fördelning och vilken skalnivå variabeln är mätt på för att avgöra vilket lägesmått som lämpar sig bäst.

Om materialet är hyfsat normalfördelat så är medelvärdet ett representativt lägesmått, men vid kraftiga snedfördelningar kan det ge en missvisande bild. Då kan det vara en god idé att redovisa medianen istället.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Lägesmått. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/lagesmatt/