Korrelation

Korrelation är inom statistiken en term som används för att beskriva sambandet mellan två variabler. Vid en korrelationsanalys undersöker vi alltså om två variabler samvarierar – alltså om ett visst läge på den ena variabeln förknippas med ett visst läge på den andra variabeln. Ett exempel på en korrelation är en persons vikt och längd. Ofta hänger de faktorerna ihop – om en person är lång så väger han eller hon vanligen också mer.

Korrelationen ger oss information om riktning och styrka

En korrelation kan vara av olika riktning och styrka. Om ett högt värde på den ena variabeln hänger ihop med ett högt värde på den andra så är riktningen positiv. Vi kan även säga att korrelationen är positiv eller att vi har ett positivt samband. Motsatsen är en negativ korrelation, som alltså innebär att ett högt värde på en variabel hänger ihop med ett lågt värde på den andra.

Variablerna ”betyg som ung” och ”lön som vuxen” kan tänkas vara positivt korrelerade. Höga betyg hänger ihop med en hög lön. Vidare kan det tänkas finnas ett negativt samband mellan variablerna ”antal soltimmar i Sverige” och ”antal utlandsresor”. Ju fler soltimmar i Sverige, desto färre kommer resa utomlands.

En korrelation säger ingenting om kausalitet

En vanlig missuppfattning är att en korrelation mellan två variabler skulle innebära att det finns ett kausalt samband variablerna emellan. Det vill säga att den ena variabeln påverkar den andra. Så är inte fallet. Två variabler kan samvariera utan att en förändring i den ena nödvändigtvis leder till en förändring i den andra.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Korrelation. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/korrelation/