Klassisk sannolikhetsdefinition

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen säger att sannolikheten för en händelse är lika med kvoten mellan antalet gynnsamma utfall och antalet möjliga utfall. Sannolikheten för händelsen E kan således betecknas:

    \[ P(E) = \frac{antalet\:gynnsamma\:utfall}{antalet\:m\"{o}jliga\:utfall} \]

Den klassiska sannolikhetsdefinitionen gäller bara om utfallen är fördelade enligt en likformig sannolikhetsfördelning, det vill säga att sannolikheten är lika stor för samtliga utfall.

Citera

Frisk, Emil. (2019). Klassisk sannolikhetsdefinition. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/klassisk-sannolikhetsdefinition/