Homoskedasticitet

Konstant inbördes variation i en samling variabel.

Homoskedasticitet sägs föreligga för en samling variabler när variansen inom respektive variabel är konstant. Motsatsen kallas för heteroskedasticitet. Spridningsdiagrammet nedan visar ett exempel på homoskedasticitet med slumpmässiga data. Notera att det finns en variation i y-variabeln, men att den variationen är ungefär lika stor oberoende av värdet på x.

Ett spridningsdiagram som visar ett klart positivt samband mellan variablerna x och y.
Variationen i y är i stort sett lika stor för låga och höga värden på x.

Citera

Frisk, Emil. (2021). Homoskedasticitet. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/homoskedasticitet/