Frekvens

Antalet eller andelen förekomster av ett visst värde i ett datamaterial.

Inom statistiken är frekvens ett begrepp som används för att beskriva hur vanligt förekommande ett värde är i ett datamaterial. Oftast talar man om två olika typer: absolut frekvens och relativ frekvens. Den absoluta frekvensen talar om för oss hur många gånger ett visst värde förekommer i materialet, medan den relativa frekvensen talar om för oss hur stor andel av materialet som består av ett visst värde. Den relativa frekvensen kan således beskrivas som den absoluta frekvensen dividerat med det totala antalet observationer, eller:

Relativ frekvens= \frac{f}{n}

Ytterligare ett begrepp relaterat till frekvens är kumulativ frekvens. Den kumulativa frekvensen talar inte bara om hur vanligt förekommande ett specifikt värde är, utan hur vanligt det är med ett värde upp till och med ett specifikt värde. Kumulativ frekvens kan vara både absolut och relativ. Ponera ett datamaterial som består av åldern hos 20 ungdomar i antal fyllda år

{ 14, 16, 17, 15, 16, 14, 16, 17, 15, 16, 14, 14, 15, 15, 14, 15, 17, 17, 16, 15 }

Frekvenser för de olika åldrarna presenteras i frekvenstabellen nedan. Vi kan bland annat se att 5 personer är 14 år och 20 % av ungdomarna i materialet är 17 år. Dessutom kan vi se att 11 personer är antingen 14 eller 15 år, och att 80 % av ungdomarna är mellan 14 och 16 år. Observera också att summan av den absoluta frekvensen alltid är detsamma som det totala antalet observationer, och att summan av den relativa frekvensen alltid blir 100 %.

Ålder Absolut frekvens Relativ frekvens Kumulativ absolut frekvens Kumulativ relativ frekvens
14 5 25 % 5 25 %
15 6 30 % 11 55 %
16 5 25 % 16 80 %
17 4 20 % 20 100 %
Summa 20 100 %

De fyra olika frekvenserna innebär alltså:

  • Absolut frekvens (f) – Antalet förekomster av ett värde.
  • Relativ frekvens (f/n) – Andelen förekomster av ett värde.
  • Kumulativ absolut frekvens – Adderande antal förekomster av ett värde.
  • Kumulativ relativ frekvens – Adderande andel förekomster av ett värde.

 

Citera

Frisk, Emil. (2019). Frekvens. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/frekvens/