Beskrivande statistik

Gren inom statistiken som går ut på att sammanfatta data med exempelvis lägesmått, spridningsmått och olika diagram.

Beskrivande statistik är en gren inom statistiken som går ut på att beskriva och sammanfatta en samling data. Data kan till exempel beskrivas med hjälp av lägesmått (medelvärde, median, typvärde) och spridningsmått (standardavvikelse, varians). Den beskrivande statistiken skiljer sig från inferentiell statistik, som går ut på att dra generella slutsatser om en population med hjälp av stickprov.

Citera

Frisk, Emil. (2018). Beskrivande statistik. Statistisk ordbok. https://www.statistiskordbok.se/ord/beskrivande-statistik/