Cronbachs alfa

Cronbachs alfa (engelska: Cronbach’s alpha), är ett statistiskt mått på den interna konsistensen hos ett test, beskrivet som ett tal mellan 0 och 1. Inter...