Stam-blad-diagram

Stam-blad-diagram (engelska: stem and leaf plot) används för att grafiskt illustrera ett dataset med numerisk data, och skulle kunna beskrivas som en blandning ...

Stapeldiagram

Stapeldiagram är en typ av diagram som med hjälp av olika långa staplar sammanställer en samling data. De värden som presenteras i ett stapeldiagram kan vara ti...

Beskrivande statistik

Beskrivande statistik är en gren inom statistiken som går ut på att beskriva och sammanfatta en samling data. Data kan till exempel beskrivas med hjälp av läges...

Variansbredd

Variansbredd är ett spridningsmått definierat som skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet i en dataserie. Med värdena { 2, 5, 6, 7, 7, 9, 2, 10 } blir så...

Spridningsmått

Spridningsmått är ett mått på hur mycket värdena i ett datamaterial varierar. Om spridningen är liten så är de flesta värden ganska nära varandra, och om spridn...

Cirkeldiagram

Cirkeldiagram (engelska: pie chart) är en cirkulär diagramtyp som med hjälp av cirkelsektorer illustrerar andelar av den totala mängden.

Frekvenstabell

En frekvenstabell används för att sammanställa data på ett lättöverskådligt sätt. I tabellen framgår hur många gånger ett visst värde förekommer. Tänk att vi sa...

Lägesmått

Ett lägesmått är en uppskattning av ett typiskt värde i ett datamaterial. Det finns flera olika lägesmått, varav de vanligaste är medelvärde, median och typvärd...

Extremvärde

Ett extremvärde (engelska: outlier) är ett värde som ligger långt ifrån övriga värden. Extremvärden kan givetvis förekomma i ett stickprov till följd av slumpfa...

Median

Median är ett lägesmått som erhålls genom att rangordna en serie data i storleksordning och sedan ta det värde som är i mitten. Om datamaterialet innehåller ett...